About me

NL – Omstreeks 1960 ben ik begonnen met modelbouw en in combinatie hiermede heb ik praktijkervaring opgedaan in het bouwen van diorama’s. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het verzamelen van antieke speelgoedfiguren. Tijdens de zoektochten naar deze figuren ben ik in contact gekomen met de wereld van de tinnen speelgoedfiguren, welke eigenhandig gegoten kunnen worden. In de eerste instantie is zulks tot circa 1983 dan ook beperkt gebleven tot het zelf gieten van 40 mm. volplastische figuren met behulp van de zgn. ‘schildkrötvormen’.
Na enige tijd ben ik begonnen met de beschildering van deze figuren.

In 1983 ben ik lid geworden van het ”Deutsche Gesellschaft der Freunde und Sammler Kulturhistorischer Zinnfiguren E.V”, afgekort ”KLIO”. Door de verkregen contacten heb ik steeds meer kennis verworven op het gebied van deze historisch verantwoorde figuren.
Vanaf dit toetredingsjaar heb ik een aanvang gemaakt met het verzamelen van uitsluitend 30 mm. vlakke figuurtjes en grotere vitrine figuren. Ook deze figuren worden door mij eigenhandig beschilderd. In de beginfase heeft het thema van mijn verzameling voornamelijk gelegen op militair gebied en dan met name Franse garderegimenten uit de periode van het eerste keizerrijk 1810 tot 1815. Voor zover mogelijk steeds met bijbehorende muziekkapel en Tête de Colonne. Deze verzameling is niet alleen opgebouwd uit antieke “Heinrichsen”, ”Mohr” e.a figuren, maar ook uit hedendaagse gegoten en op de markt gebrachte figuren. Na enkele jaren ben ik steeds meer overgegaan op civiele figuren met als thema’s mode, mongolen, middeleeuwen e.d.

Door het volgen van verschillende cursussen op het gebied van de schildertechniek in het tinnen-figuren museum “Plassenburg” te Kulmbach (D) ben ik in aanraking gekomen met volplastische figuren van 54 mm. en groter. Dergelijke figuren hebben vanaf toen een plaats verworven in mijn verzameling, echter zonder thema-vorming. In 1995 ben ik opgenomen in de ”Förderverein für das Deutsche Zinnfigurmuseum” te Kulmbach. Hierdoor ben ik in de gelegenheid gekomen steeds actiever op het gebied van tinnen figuren bezig te zijn. Sedert dat jaar ben ik ook voor derden tinnen figuren gaan beschilderen en kleine opstellingen gaan maken. Daarnaast heb ik ook ruime ervaring opgedaan inzake het fotograferen van dergelijke figuren ten behoeve van handleidingen en catalogi.

 DE – Etwa 1960 habe ich angefangen mit Modellbau und in kombination hiermit viele Dioramen gebaut.Das hat dazu geführt dass ich angefangen habe alte Spielzeugfiguren zu sammeln.Auf der Suche nach diesen Figuren bin ich schliesslich in die Welt der selbstgegossenen Zinnfiguren geraten. Bis 1983 habe ich 40 mm vollplastische Figuren gegossen aus Schild- krötformen.Danach habe ich angefangen,diese Figuren zu bemalen. Im gleichen Jahr wurde ich Mitglied der “Deutsche Gesellschaft der Freunde und Sammler Kulturhistorischer Zinnfiguren E.V.”,abgekürzt KLIO.Dadurch habe ich immer mehr Kentnisse erworben in Sachen dieser historisch verantwortlichen Figuren.In diesem Jahr habe ich auch angefangen,ausschliesslich 30 mm Flachfiguren und sgn.Vitrine-Figuren zu sammeln und zu malen.

Im Anfang sammelte ich hauptsächlich Militär-Figuren mit Beziehung zu den
Französische Garde-regiments 1810-1815.So weit wie möglich immer mit der
dazu gehörigen Musikkapelle oder die “Tête de colonne”. Diese Sammlung besteht nicht nur aus antiken “Heinrichsen,Mohr”und anderen Herstellern,aber auch heutige Figuren gehören dazu.Seit vielen Jahren habe ich mehr und mehr Zivile Figuren gesammelt wie Mode,Mongolen,Mittelalter u.s.w.Ich habe verschiedene Lehrgänge im Zinnfigurmuseum Plassenburg in Kulmbach gemacht.Dort habe ich Bekanntschaft gemacht mit Vollplastischen Figuren 54mm und grösser.Auch diese Figuren haben jetzt einen Platz in meiner Sammlung gefunden,aber ohne Thema.

1995 wurde ich Mitglied vom “Förderverein für das Deutsche Zinnfigurmuseum” in  Kulmbach.Dadurch wurde ich noch mehr Aktiv auf das Gebiet der Zinnfiguren.1995 war auch das Jahr wo ich anfing,im Auftrag Figuren zu bemalen und kleine Dioramen(sgn.Vignettes) zu basteln. Weiterhin habe ich als Liebhaberfotograf viele Erfahrungen gesammelt in Sachen fotografieren all dieser Figuren.Sie sind geeignet als Malvorlage und auch für Kataloge.

GB – Around 1960 I started with modelling and in combination with this I learnt the practice of building diorama’s.  This eventually lead to the collecting of antique toy figurines.  During the searches for these figures I eventually got into contact with the world of the tin toy soldier which could also be cast personally. At first untill around 1983 I mainly kept myself busy with casting 40mm figurines with the help of so-called schildkröt forms. After a while I started painting these aswell and in 1983 I became a member of the ‘Deutsche Gesellschaft der Freunde und Sammler Kulturhistorischer Zinnfiguren or ( “KLIO”) and through the extra contacts I acquired I collected more and more knowledge concerning the area of these Historically correct figures.

From that year on I also started collecting 30mm “flat” figures and larger Vitrine figures.
These figures have also been painted by me personally. From the start the main theme of my collection has mostly been based on Militaria, including French garde regiments from the period of the first Empire 1810 till 1815.  As close as possible with matching Marching chapels and tête de Colonne.  This collection consists not only out of antique ‘Heinrichsen’, ‘Mohr’ and other figures, but also out of more recent cast and market released figures. After a few years I’ve also added civilian figures to my collection, whith themes like fashion, Mongols, Middle ages etc.. By taking several courses in the specialization of painting techniques at the Museum of tinfigurines ‘Plassenburg’ in Kulmbach (Germany) I’ve come in contact with tinfigures of 54mm and larger. From then on these figures have also found a place in my collection, but without a certain theme.

During 1995 I was inducted into the ‘Förderverein für das Deutsche Zinnfigurenmuseum’ in Kulmbach and through that I’ve been able to become even more active in the world of tinfigures. Since then I have also been painting figures for other people besides myself and making small action scenes. Besides this I have also gained a lot of experience concerning oilpainting techniques and the photography of these figures, for manuals and catalogs.